سرعت تپش قلب زنان با شنیدن نام مکان های مختلف

[ad_1]

بهترین خبر:

تحقیقات پزشکی نشان داده است میان سرعت طپش قلب زنان و شنیدن نام مکان مورد علاقه شان رابطه مستقیمی وجود دارد:

آشپزخانه: بدون طپش

محل کار: بدون طپش

خونه مادرشوهر:بدون طپش گاهی هم طلپ طلوپ

بازار: طپ طپ طپ

رستوران: طپطپ طپطپ

مسافرت: ططپ طپ ططپ طپ

طلافروشی: طاق طوپ شتلق طاق طوپ شتلق طاق طوپ شتلق

[ad_2]

لینک منبع